Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Attitude at work.

Contactgegevens:

Attitude at work
Populierenlaan 10
8420 De Haan

Telefoon: 0495 38 40 84

E-mail: brenda@attitudeatwork.be

Ondernemingsnummer: BE0458.611.347

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Attitude at work of rechthoudende derden.

Indien je ze wil reproduceren of publiek gebruiken, dan moet je hiervoor schriftelijk de toestemming vragen aan Attitude at work. Zo heb je bijvoorbeeld het recht om de informatie op deze website te reproduceren voor persoonlijk gebruik, alsook het recht om deze gratis te verspreiden in beperkte kring. Het plaatsen van deze informatie op jouw website, valt hier buiten.

AANBRENGEN VAN EEN HYPERLINK
Je mag zondermeer en ten alle tijden op websites die jou toebehoren, een link aanbrengen naar deze website, zowel naar de homepage als naar een dieper gelegen pagina.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Attitude at work levert grote inspanningen om de informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt te houden. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website niet beschikbaar is, zal Attitude at work de mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Attitude at work kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie die op de website staat, kan je ons contacteren : brenda@attitudeatwork.be

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Attitude at work geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Attitude at work kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Attitude at work verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

SPECIFIEKE KENNISGEVING MET BETREKKING TOT OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE SOFTWARE
De software op de website van Attitude at work wordt aangeboden als service aan de klant en dient uitsluitend ter informatie. Afzonderlijke exemplaren mogen worden gedownload in overeenstemming met onderstaande voorwaarden. Door materialen van deze site te downloaden stem je in met deze voorwaarden. Als je niet met de voorwaarden instemt, mag je deze site niet gebruiken en geen materialen downloaden.

Niets hierin mag worden geïnterpreteerd als het door implicatie, uitsluiting of anderszins verstrekken van licenties of rechten onder een patent of handelsmerk van Attitude at work of derden. Behalve wanneer dit hierboven uitdrukkelijk is aangegeven, mag niets hierin worden geïnterpreteerd als het verstrekken van licenties of rechten onder Attitude at work-copyright.

SPECIFIEKE KENNISGEVING MET BETREKKING TOT OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE DOCUMENTEN
Documenten die door Attitude at work worden gepubliceerd op de website van Attitude at work worden verstrekt zoals ze zijn, zonder enige garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaalde toepassing of tegen inbreuk.

Attitude at work kan onder geen enkele voorwaarde door derden aansprakelijk worden gesteld voor bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op de verstrekte informatie, winst- of omzetderving of kosten voor het vervangen van goederen, zelfs wanneer het vooraf bekend was dat een dergelijke schade zich mogelijk zou kunnen voordoen.

GEBRUIK VAN DIENSTEN
Alle materialen, informatie of andere communicatie die je naar deze site overdraagt of verzendt, worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en als materialen die niet uw eigendom zijn (“Communicatie”). Attitude at work heeft geen verplichtingen met betrekking tot de Communicatie. Attitude at work en de vertegenwoordigers van Attitude at work hebben het recht om de Communicatie en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken die daarvan deel uitmaken, te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, over te nemen en op andere manieren te gebruiken voor alle mogelijke commerciële en niet-commerciële doeleinden. Het verzenden en overdragen van en naar deze site van illegale, bedreigende, lasterlijke, smadelijke, obscene, pornografische of andere materialen die in strijd zijn met de nationale of internationale wetgeving, is verboden.

Attitude at work heeft de mogelijkheid maar is niet verplicht om gebieden op de website waar gebruikers Communicatie verzenden of overdragen of uitsluitend met elkaar communiceren, te bewaken of te controleren, met inbegrip van maar niet beperkt tot chat rooms, bulletin boards of andere gebruikersforums, en de inhoud van de Communicatie. Attitude at work aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze Communicatie, ongeacht of deze valt onder de wetgeving met betrekking tot auteursrechten, smaad, privacy, onzedelijkheid of anderszins.

PRIVACYBELEID
Informatie die aan Attitude at work wordt verzonden via formulieren op de website, valt onder de Privacy Policy van Attitude at work.